პოლიტიკის დოკუმენტები
07 / დეკ / 2016
საქართველოს მთავრობასა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნულ პლატფორმას შორის გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმით განსაზღვრული ვალდებულების თანახმად, აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წევრი ორგანიზაციების წარმომადგნელებმა შეიმუშავეს და მთავრობას წარუდგინეს 24 პოლიტიკის დოკუმენტი.

პოლიტიკის დოკუმენტებში განხილულია საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების სექტორული თანამშრომლობის საკითხები.

პოლიტიკის დოკუმენტები შემუშავებულია ევროკომისიის ფინანსური მხარდაჭერით.

აუდიოვიზუალური და მედიის სფეროებში ევროპასთან თანამშრომლობის პოლიტიკა. დოკუმენტი შემუშავებულია ,,საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაცია“-სა და ,,ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი"-ს მიერ.
(რეზიუმე; პოლიტიკის დოკუმენტი)

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოების მართვა, გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება საქართველოში. პოლიტიკის დოკუმენტი შემუშავებულია შემდეგი ორგანიზაციების მიერ: ,,ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი“; ,,საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია“
(რეზიუმე; პოლიტიკის დოკუმენტი)

უცხო ქვეყნის სახელმწიფო ფინანსების გამჭვირვალობა საქართველოში. პოლიტიკის დოკუმენტი შემუშავებულია შემდეგი ორგანიზაციების მიერ: ,,ევროპული ინიციატივა ლიბერალური აკადემია თბილისი“; ,,ადამიანის უფლებათა ცენტრი“
(რეზიუმე; პოლიტიკის დოკუმენტი)

საქართველოს საარჩევნო სისტემის სრულყოფის ძირითადი ასპექტები. პოლიტიკის დოკუმენტი შემუშავებულია შემდეგი ორგანიზაციების მიერ: ,,თავისუფალი არჩევანი“; ,,საზოგადოებრივი დამცველი“
(რეზიუმე; პოლიტიკის დოკუმენტი)

რეგიონული განვითარების პოლიტიკა და დეცენტრალიზაცია. პოლიტიკის დოკუმენტი შემუშავებულია შემდეგი ორგანიზაციების ,,ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო-ს მიერ.
(რეზიუმე; პოლიტიკის დოკუმენტი)

მცოცავი ოკუპაციით დაზარალებული სოფლების კვლევა. პოლიტიკის დოკუმენტი შემუშავებულია ,,მეგობრობის ხიდი ქართლოსი“-ს მიერ
(რეზიუმე; პოლიტიკის დოკუმენტი)

მუნიციპალურ დონეზე ნარჩენების მართვაში საზოგადოების ჩართულობის როლი. პოლიტიკის დოკუმენტი შემუშავებულია შემდეგი ორგანიზაციების მიერ: ,,იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი - სპექტრი“ ; ,,საერთაშორისო ბიზნესის და ეკონომიკური განვითარების ცენტრი“
(რეზიუმე; პოლიტიკის დოკუმენტი)

რისკის ანალიზზე დაფუძნებული სურსათის უვნებლობის სისტემის დანერგვა: გამოვლენილი ნაკლოვანებები და გამოსწორების რეკომენდაციები. პოლიტიკის დოკუმენტი შემუშავებულია ,,საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი“-ს მიერ
(რეზიუმე; პოლიტიკის დოკუმენტი)
ცქიტიშვილი დადიანის წერილი თოდუას
შეფასების ანგარიში_ ექსპერტის მისია 16-20 იანვარი 2017 მაია
ნათია კუტივაძე კომენტარი პოლიტიკის დოკუმენტის დასკვნებზე
ლაფერაშვილის პასუხი ლია თოდუას

სახელმწიფო საინვესტიციო რესურსების ხელმისაწვდომობა მცირე ფერმერებისა და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისთვის. პოლიტიკის დოკუმენტი მომზადებულია ,,დიდი ბრიტანეთის საქველმოქმედო ორგანიზაცია ასოციაცია “OXFAM”-ის საქართველოს წარმომადგენლობა“-ს მიერ
(რეზიუმე; პოლიტიკის დოკუმენტი)

კორპორაციული მმართველობის პრობლემები და გამოწვევები საქართველოში. პოლიტიკის დოკუმენტი შემუშავებულია შემდეგი ორგანიზაციების მიერ: ,,ჯუნიორ ეჩივმენტი საქართველო“; ,,საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ანალიტიკის ასოციაცია”
(რეზიუმე; პოლიტიკის დოკუმენტი)

საქართველო - ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულებაში სახმელეთო ტრანსპორტის სექტორის ანალიზი: ციფრული ტაქოგრაფების დანერგვა შიდა გადაზიდვებში და გადაყვანებში და აღსრულების პროცესის დაწყება. პოლიტიკის დოკუმენტი შემუშავებულია შემდეგი ორგანიზაციების მიერ: ,,საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის“; ფონდი ,,პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის“
(რეზიუმე; პოლიტიკის დოკუმენტი)

მცირე ბიზნესის აქტი და საკანონმდებლო გარემო საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების კონტექსტში. პოლიტიკის დოკუმენტი შემუშავებულია შემდეგი ორგანიზაციების მიერ: საქართველოს ასოციაცია: ,,ქალი დ ბიზნესი“; საქართველოს ჩაის მწარმოებელთა ასოციაცია ,,საქართველოს ჩაი“; ასოციაცია ,,მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია“
(რეზიუმე; პოლიტიკის დოკუმენტი)

კვლევის, შემუშავებისა, და ინოვაციის პოლიტიკა: წინადადებები და რეკომენდაციები. პოლიტიკის დოკუმენტი შემუშავებულია შემდეგი ორგანიზაციების მიერ: ,,კვლევების ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების ხელშემწყობი საერთაშორისო ცენტრი“; ,,ასოციაცია ევროპული კვლევები საქართველოს ევროპული განვითარებისთვის“
(რეზიუმე; პოლიტიკის დოკუმენტი)

საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების მართვის სქემის შემუშავება. პოლიტიკის დოკუმენტი მომზადებულია ,,საქართველოს ენერგო-რესურსების ეფექტურად გამოყენების ასოციაცი”-ს მიერ;
(რეზიუმე; პოლიტიკის დოკუმენტი)

სატყეო ენერგეტიკული კრიზისის აღმოფხვრა ბიომასის მდგრადი გამოყენებით. გამოყენებით პოლიტიკის დოკუმენტი შემუშავებულია შემდეგი ორგანიზაციების მიერ: ,,მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის“; ,, კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი“
(რეზიუმე; პოლიტიკის დოკუმენტი)

გარემოს ხარისხის გარემოსდაცვითი მონიტორინგის სისტემის შეფასება და მისი ჰარმონიზება ევროკავშირის დირექტივებთან. პოლიტიკის დოკუმენტი შემუშავებულია შემდეგი ორგანიზაციების მიერ: ,,საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები“; ფონდი ,,კავკასიის ეკოლოგია“
(რეზიუმე; პოლიტიკის დოკუმენტი)

მუნიციპალური და რეგიონული განვითარების კონცეფციები დარგობრივ კლასტერებში. დოკუმენტი მომზადებულია ,,კავკასიის ქალები საუნივერსიტეტო განათლებით’’-ის მიერ
(რეზიუმე; პოლიტიკის დოკუმენტი)

ენერგოეფექტურობა - ქვეყნის განვითარების გარდაუვალი აუცილებლობაა. პოლიტიკის დოკუმენტი მომზადებულია ,,ჰელსინკის მოქალაქეთა ასამბლეის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი“-ს მიერ
(რეზიუმე; პოლიტიკის დოკუმენტი)

საქართველოში ქ. ყვარელის წალეკვის სტიქიური ეკოლოგიური კატასტროფის რისკის პრევენიცა, მდინარე დურუჯის კალაპოტში ღვარცოფების შეკავების და თიხაფიქალების ნატანის უტილიზაციით ინოვაციურ საშენ მასალებად. პოლიტიკის დოკუმენტი მომზადებულია ,,საწარმოთა ინოვციური განვითარება“-ს მიერ
(რეზიუმე; პოლიტიკის დოკუმენტი)

მცირე და საშუალო ბიზნესის სფეროში შრომის ბაზრის ჩამოყალიბება. პოლიტიკის დოკუმენტი მომზადებულია ,,ფერმერთა უფლებების დაცვის ასოციაცია“-ს მიერ
(რეზიუმე; პოლიტიკის დოკუმენტი)

სასკოლო საგანმანათლებლო სისტემის არაეფექტიანობის და არაეფექტურობის შეფასება. პოლიტიკის დოკუმენტი შემუშავებულია შემდეგი ორგანიზაციების მიერ: ,,ახალგაზრდული ალტერნატივა“; ,,ჯუნიორ ეჩივმენტი საქართველო“; ,,საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ანალიტიკის ასოციაცია“
(რეზიუმე; პოლიტიკის დოკუმენტი)

სკოლის ინსტიტუციური განვითარების პოლიტიკის გატარება ,, ღია სკოლების ქსელი". პოლიტიკის დოკუმენტი მომზადებულია ,,სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება“-ს მიერ
(რეზიუმე; პოლიტიკის დოკუმენტი)

„კულტურა ყველასათვის “ -ინდიკატორი ეკონომიური განვითარებისა და საერთაშორისო თანამშრომლობისათვის“. პოლიტიკის დოკუმენტი შემუშავებულია შემდეგი ორგანიზაციების მიერ: საერთაშორისო ფონდი ,,ლეა“; კავკასიური სახლი - საქართველო; კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი - კავკასური სახლი
(რეზიუმე; პოლიტიკის დოკუმენტი)

საპენსიო რეფორმის განხორციელების მნიშვნელობა საქართველოში სოციალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. პოლიტიკის დოკუმენტი შემუშავებულია შემდეგი ორგანიზაციების მიერ: საერთო სამოქალაქო მოძრაობა ,,მრავალეროვანი საქართველო“; ,,საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთაიანება“; ჯანმრთელი სამყარო

საპენსიო რეფორმის შემოთავაზებული ალტერნატივის კალკულაცია
(რეზიუმე; პოლიტიკის დოკუმენტი)

FaceBook Twitter ელფოსტაბეჭდვა
ავტორიზაცია

დონორები